Stránky

Stupeň ochrany krytom

Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň
ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často nesprávne interpretované ako ingress protection (rating)) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)". Kód tvoria 2 číslice: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP68. Kód môže byť doplnený prídavným
a doplnkovým písmenom.
  1. Význam čísiel pri udávaných pri stupňoch ochrany krytom

Prvá číslica Ochrana osôb Ochrana elektrického zariadenia
Ochrana pred nebezpečným dotykom Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov
0 bez ochrany bez ochrany
1 1x chrbtom ruky (> 50 mm) veľkých (≥ 50 mm)
2 prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm) malých (≥ 12,5 mm)
3 nástrojom (> 2,5 mm) drobných (≥ 2.5 mm)
4 nástrojom, drôtom (> 1 mm) veľmi drobných (≥ 1 mm)
5 akoukoľvek pomôckou prachom čiastočne
6 akoukoľvek pomôckou prachotesné

Druhá číslica

Zariadenie odolné proti účinkom
0 bez odolnosti
1 zvisle padajúcim kvapkám vody
2 šikmo padajúcim kvapkám
3 kropeniu vodou (dážď)
4 striekajúcej vode
5 striekajúcej vode pod tlakom
6 intenzívne striekajúcej vode pod tlakom
7 dočasného ponorenia do vody (do 30 minút)
8 trvalého ponorenia do vody
  1. Prídavné písmeno

Používa sa iba vtedy ak je skutočná ochrana vyššia ako udávaná prvou číslicou alebo ak je prvá číslica X.
Písmeno Ochrana pred dotykom nebezpečných častí
A Chránené pred dotykom chrbtom ruky (priemer 50 mm)
B Chránené pred dotykom prstom (priemer 12 mm, dĺžka 80
mm)
C Chránené pred dotykom nástrojom (priemer 2,5 mm, dĺžka
100 mm)
D Chránené pred dotykom drôtom (priemer 1 mm, dĺžka 100
mm
  1. Doplnkové písmeno

Udáva doplnkovú informáciu o výrobku.
Písmeno ---
H zariadenie vn
M skúšané škodlivé účinky vody ak sú pohyblivé časti
zariadenia v pohybe
S skúšané škodlivé účinky vody ak nie sú pohyblivé časti
zariadenia v pohybe
W vhodné pre použitie za stanovených poveternostných
podmienok

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára